Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie – zaczynamy działać!

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie - zaczynamy działać!

Informujemy, iż Powiat Lubiński w dniu 31 października 2017 r. we Wrocławiu zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej o dofinansowanie Projektu Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności do usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019 nr RPDS.08.07.00-02-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Rynek pracy”, Działania nr 8.7 „Aktywne starzenie się”, Priorytet inwestycyjny „Aktywne i zdrowe starzenie się”.

Cel projektu: realizacja działań mających na celu poprawę dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia. Ponadto realizacja działań ma na celu podniesienie zgłaszalności na badania w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”.

Planowane efekty: Poprawa dostępu do badań cytologicznych realizowanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawa zgłaszalności na badania przesiewowe u kobiet pracujących.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 428 785, 53 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 53/100).

Wkład Funduszy europejskich: Dofinansowanie Projektu w kwocie 2 913 851,88 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 83/100), stanowiącej 84,98% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości: 514 933,65 PLN (słownie: pięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 65/100), stanowiących 15,02% wydatków kwalifikowanych Projektu.

kontakt

Skontaktuj się z nami!

Umów na badanie siebie, swoją mamę, siostrę, córkę, przyjaciółkę, sąsiadkę. Wszystkie jesteśmy ważne! Jeśli masz pytania lub wątpliwości – postaramy się je rozwiać! Zadzwoń!

Informacja i rejestracja na badania:

Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00

Przychodnia Specjalistyczna CDT Medicus
ul. Leśna 8 , 59-300 Lubin

tel. 76 74 66 220
tel. 76 74 66 221
tel. 76 74 66 223

Przychodnia Specjalistyczna CDT Medicus (Centrum Medyczne Słoneczna)
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin

tel. 76 72 82 641

Przychodnia Specjalistyczna CDT Medicus
ul. 3-go Maja 2, 59-140 Chocianów

tel. 76  819 50 57
tel. 76 818 31 42

Zostaw numer telefonu – oddzwonimy!

kontakt
opis

Projekt pn. Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicki-głogowskim w latach 2017-2019 nr RPDS.08.07.00-02-0003/17.

opis
opis

opis
Skip to content